مدلسازی معادلات ساختاری تعالی سازمانهای دولتی با رویکرد اسلامی مبتنی بر بیانیه‌ گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش مدلسازی معادلات ساختاری تعالی سازمانهای دولتی با رویکرد اسلامی مبتنی بر بیانیه‌ گام  دوم انقلاب بود.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نظر هدف یکی از تحقیقات کاربردی بوده و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی و  پیمایشی است. جامعه آماری مدیران، کارشناسان و کارکنان ارشد سازمانها و ارگان های دولتی شهر اراک  به تعداد 90 نفر بود که به صورت تصادفی ساده 73 نفر نمونه از این جامعه‌ی آماری انتخاب گردیدند. ابزار سنجش در بخش کمی پرسشنامه ی محقق ساخته بر اساس ادبیات تحقیق بود که  آلفای‌کرونباخ و میانگین واریانس استخراج شده برای تمامی مولفه ها به ترتیب بالاتر از 7/0 و 5/0 و همچنین مقدار پایایی ترکیبی نیز بزرگتر از میانگین واریانس استخراج شده و در تمامی موارد از آستانه 7/0 بزرگتر بود که نشان‌دهنده تایید پایایی و روایی همگرا است. در بخش کمی با بهره گیری از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری، مؤلفه‌های پژوهش کمی سازی شدند.
یافته ها: نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق نشان داد: تأثیر مستقیم و معنا دار شرایط محیطی سازمان و عوامل سازمانی و ضمنی  بر نظام سازمانی متعالی و اسلامی  تایید گردید. تاثیر مستقیم نظام سازمانی متعالی و اسلامی بر فرایندهای اسلامی و اخلاقی  تایید ‌شد. تأثیر مستقیم و معنادار عوامل سازمانی و ضمنی بر فرایندهای اسلامی و اخلاقی  تایید ‌شد. تأثیر مستقیم و معنادار فرایندهای اسلامی و اخلاقی بر نتایج سازمانی و اجتماعی تایید ‌شد. تأثیر تعدیلی  استراتژی های منابع انسانی بر  رابطه نظام سازمانی متعالی و اسلامی با فرایندهای اسلامی و اخلاقی تایید ‌شد.
نتیجه گیری: همچنین بر اساس نتایج کسب شده تأثیر تعدیلی  استراتژی های منابع انسانی بر فرایندهای اسلامی و اخلاقی با نتایج سازمانی و اجتماعی  تایید ‌شد.

کلیدواژه‌ها


References
1. Gudarzi, Gholamreza, Hosni 
Moghadam, Sadegh, Nowrozi, Rasoul, 
Soltani, Morteza (2019). Designing and 
explaining the model of the civilizing 
institution, based on the content analysis of 
the statement of the second step of the 
revolution, Islamic Management Quarterly, 
28(3), 45-77.
2. Hassannejad, Mohammad (2019). The 
mediating role of organizational health in 
the relationship between excellence and 
organizational growth, organizational 
agility of managers and teachers in Bakharz 
city. Parsai inside the country, master's 
degree. Supervisor: Talat Sabbaghzadeh. 
Islamic Azad University, Taibad Branch, 
Educational Sciences Department.
3. Carmen, G. 
Camino.S.MercedesPañero-TabernaaAlonsoaMaríaSanjurjo-Sáeza(2020) Use of 
the EFQM excellence model to improve 
hospital pharmacy performance, Research 
in Social and Administrative 
PharmacyVolume 16, Issue 5, May 2020, 
Pages 710-716
4. Kim, D. & Kumar, V. and Murphy, s. 
(2010). "European foundation for quality 
management business excellence model". 
In: international journal of quality & 
reliability management. Vol. 27, no. 6, pp. 
684-701.
5. Farana, Radim & Doc, & Ing, & Csc,. 
(2022). Application of EFQM Excellence 
Model at the Faculty. "Instruments and 
Controls". VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-
80-248-1272-4
6. Hashemzadeh, Masoumeh, Arasteh, 
Hamid Reza, Abbasian, Hossein, 
Zainabadi, Hassan Reza (2018). Presenting
the model of organizational excellence 
based on the Holy Quran, Police 
Management Research, 14(3), 26-37.
7. Yung-LunLiuaKoPen-FabJuiTeChiangbWen-JyeShyrc(2021). Should 
the EFQM Excellence Model be Adapted 
for Specific Industries? A Restaurant 
Sector Example. International Journal of 
Hospitality Management Volume 92 pp. 
241-258.
8. Escrig-Tena, Ana & García-Juan, 
Beatriz & Segarra, Mercedes. (2019). 
Drivers and internalization of the EFQM 
excellence model. International Journal of 
Quality & Reliability Management. 36. 
10.1108/IJQRM-08-2017-0161.
9. Mohghar, Alisafari, Hossein Moin 
Najafabadi, Faqiheh (1400). Designing the 
organizational excellence methodology of 
Iran's oil industry. Industrial Management, 
Volume 13, Number 3, 1400, Pages 370-
390
10. Gooderzi F. (1400). Drawing a fuzzy 
map of organizational excellence in the 
Social Security Organization of Branch 25 
with the approach of the European Quality 
Award. Specialized Scientific Quarterly of 
New Research Approaches in Management 
and Accounting, 5(55), 252-269.
11. Strauvs, A. & J. Courbin (1998). 
Principles of Qualitative Research 
Methodology. Translation by B. 
Mohammadi. Tehran: Institute of 
Humanities and Cultural Studies?