تاثیر ویژگی های اخلاقی کارگزاران در پیشرفت جامعه از منظر قرآن و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم قرآن و حدیث، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 دانشیار،گروه فقه و مبانی حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی،قم، ایران.

چکیده

برای رسیدن به پیشرفت جامعه اسلامی شاخص‏های زیادی وجود دارد که مهمترین شاخص برای پیشرفت جامعه اسلامی، حاکمان و کارگزاران آن جامعه می‏باشد. اگر در جامعه حاکمان و کارگزاران ،اخلاقی همچون تواضع، پارسایی، حلم و شرح صدر، ذکر و یاد خدا، سخاوت،دوری ازخودپسندی، دوری از تکبّر،دوری از آز، دوری از ظلم، دوری از ترس،انتقادپذیری و ... مبتنی بر نظرات قرآن و روایات معصومین: داشته باشند ، در انجام مسؤولیت پیشرفت قابل توجهی خواهند داشت و سپس افراد تحت نظارت و مردم آن جامعه با الگو گرفتن از آنها اخلاق درست را انتخاب و به راه درست هدایت خواهند شد و این اخلاق درست تأثیر زیادی در پیشرفت جامعه دارد. نگارندگان در پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با بررسی آیات قرآن، نهج البلاغه و روایات معصومین:، کوشیده‏اند تا به تبیین مفهوم پیشرفت و تاثیر ویژگیهای اخلاقی حاکمان و کارگزاران در پیشرفت جامعه بپردازند، چرا که با بررسی این ویژگی‏ها  در می‏یابیم چنانچه کارگزاران جامعه مزیّن به ویژگی‏های اخلاقی مورد نظر قرآن و روایات معصومین: باشند تاثیر زیادی در پیشرفت جامعه دارند.

کلیدواژه‌ها


The Holy Quran, translated by Makarem
Shirazi, Professor Mohammad Mahdi.
Nahj al-Balagheh, Sobhi Saleh, Bicha, Dar
al-Soeh, Tehran, 1415 AH
1. Ragheb Esfahani, Hossein bin
Mohammad, Vocabulary of the Qur'an, first
edition, Dar al-Qalam, Beirut, Bita
2. Javadi Amoli, Abda..., Tasnim, edited
by: Islami, Ali, Bi Cha, Isra Publishing
Center, Qom, 1387
3. Javadi Amoli, Abda..., Velayat Faqih,
15th edition, Isra Publishing House, Qom,
1379
4. Sobhani, Jafar, Fundamentals of
Islamic Government, translator: Ilhami,
Dawood, Bicha, Amirul Momineen (a.s.)
printing house, Bija, 1370
5. Gay Roche, social action, translator:
Zanjanizadeh, Homa, Ferdowsi University
Press, Mashhad, 1370
6. Beauty, Hasan, a study on the
substantive ratio of progress and justice,
Tehran, 2019
7. Boroujerdi, Seyyed Mohammad
Ibrahim, comprehensive interpretation, 6th
edition, Sadr Publications, Tehran, 1366
8. Sadouq, Muhammad bin Ali bin
Baboyeh, The Reasons of the Shari'ah,
Bicha, Al-Tabbah Al-Awali al-Muktaba alHaydriya, Najaf, 1385 AH
9. Fayoumi, Ahmad bin Mohammad,
Misbah al-Nirfi Gharib al-Sharh al-Kabir
al-Rafa’i, second edition, Tehran, 1415 AH
10. Makarem Shirazi, Nasser et al., Tafsir
al-Tafsir, first edition, Darul-e-Kitab alIslamiya, Tehran, 1374
11. Akhtarshahr, Ali, 1386, Islam and
Development, Institute of Islamic Culture
and Thought, Tehran, 1386
12. Ibn Darid, Muhammad ibn al-Hassan,
Jamhreh al-Laghe, first edition, Dar alAlam Lamlayin, Beirut, Bita
13. Maadi Khah, Abdul Majid, Farhang
Aftab, Offset Printing, Tehran, 1372
14. Akbari, Mahmoud, Ethics and
administrative rules, Shafaq, Qom, 1376
15. Sheikh Tabarsi, Abulfazl Ali bin
Hasan, Tafsir Majam al-Bayan fi Tafsir alQur'an with a rhetorical introduction,
Mohammad Javad, 3rd edition, Nasser
Khosro Publications, Tehran, 1372
16. Al-Amadi al-Tamimi, Abdulwahid,
Gharar al-Hakm and Derr al-Kalam,
research: Mohhadith Mirsyd Jalaluddin,
Bicha, Bina, Tehran, 1360
17. Ibn Manzoor, Muhammad Ibn
Makram, Lasan al-Arab, Soum, Dar Sadir,
Beirut, Bija
18. Tabarsi, Fazl Bin Hasan, Tafsir
Jameem al-Jamae, first edition, Tehran
University Press and Qom Seminary
Administration, Tehran, 1372
19. Majlesi, Mohammad Baqer, Bihar AlAnwar, Bicha, Dar Ihya Trahat Arabi,
Beirut, Lebanon, 1412 AH
20. Tabatabaei, Al-Mizan fi Tafsir alQur'an, 5th edition, Qom seminary
community publishing office, Qom, 1417
AH
21. Hosseini Shah Abdul Azimi, Hossein
bin Ahmad, Tafsir Ethnaashri, 1st, Miqat,
Tehran, 1363
22. Sheikh Tabarsi, Abulfazl Ali bin
Hassan, Mishkoeh al-Anwar, Bicha,
Heydarieh Library, Bija, Bita
23. Taqvi Damghani, Seyed Reza,
Perspective on Islamic Management, 2nd
edition, Islamic Propaganda Organization
Publications, Tehran, 1369
24. Sheikh Mufid, Abu Abda...
Mohammad Bin Numan, Anwar Malkut,
research: Nobakht, Abu Ishaq, Bi Cha,
Mansurat Razi, Qom, 1363
25. Nouri, Hossein, Mostadrak Al-Wasail,
Al-Al-Bait Institute, Qom, 1408 AH