راهبردهای اخلاقی پذیرش تفاوت‌های فردی زوجین با تأکید برآموزه‌های اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه معارف دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران ، h.masoudisadr@scu.ac.ir

چکیده

اصل تفاوت‌های فردی، اصلی است که مورد پذیرش همگان قرار گرفته و در آیات قرآن و روایات اسلامی به آن اشاره شده است. تفاوت در استعدادها و سلیقه‌ها گاه باعث تنش میان افراد می‌شود،  به ویژه زوجین که باید سال‌های سال کنار هم زندگی کنند. لذا در این مقاله ضمن بیان تفاوت‌های فردی زوجین، تأثیر اخلاق در پذیرش آنها تبیین شده است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی به شیوه‌ی گردآوری از منابع کتابخانه‌ای است. از یافته‌های این پژوهش می‌توان به تأثیر مثبت اخلاق در پذیرش تفاوت‌های فیزیولوژیکی، روانی و تفاوت‌های جنسی، در قالب راهبردهای اخلاقی(اقتدارمرد و همراهی زن، واگذاری متناسب مسئولیت‌های حیطه‌ی زن و مرد، همدلی مرد با شنیدن زن، خوشبختی زن و ابراز محبت مرد، حفظ منزلت زن و تکریم مرد و...) اشاره کرد. لذا زوجین علاوه بر شناخت این تفاوت‌ها به کمک راهبردهای اخلاقی پذیرش این تفاوت‌ها را برای یکدیگر تسهیل می‌کنند که این امر نیز تأثیر بسزایی در تحکیم خانواده دارد.

کلیدواژه‌ها