طراحی نسخه مقدماتی پرسشنامه دفاعی-امنیتی از منظر سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ۱- دانشجوی دکتری، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه الزهرا (س)، مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، سازمان قرآنی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران ، r.kazemi۵۰۲@gmail.com

2 دانشیار، دکتر ی روانشناسی، مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج)، تهران، ایران.

3 دکتری روانشناسی، دانشگاه تهران، مرکز مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم، سازمان قرآنی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

4 دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم، سازمان قرآنی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف طراحی و تدوین پرسشنامه‌ای به منظور سنجش مولفه دفاعی امنیتی سبک زندگی اسلامی انجام شد. با توجه به موکدات دین اسلام بر موضوع امنیت، این پرسشنامه بر محور آیات قرآن کریم و ذیل عنوان سبک زندگی اسلامی طراحی گردید.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه و تحقیق بود که در دو مرحله کیفی و کمی انجام پذیرفت. در مرحله کیفی استخراج آیات مرتبط با موضوع دفاع و امنیت و همچنین دسته‌بندی آنها ذیل مفاهیم مرتبط انجام شد. همچنین گویه‌های مدنظر جهت قرارگیری در پرسشنامه در این مرحله تدوین شد. در مرحله کمی به ارزیابی و تحلیل گویه‌های استخراج شده در سطح پایلوت و با نمونه‌ای محدود پرداخته شد.
یافته‌ها: روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از ارزیابی نظر متخصصین بررسی و مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر با 71/0 بود که حاکی از همسانی درونی مناسبی پرسشنامه است.
نتیجه‌گیری: طراحی پرسشنامه مذکور به عنوان یکی از اقدامات ابتدایی در ورود به موضوع پر اهمیت دفاع و امنیت می‌تواند ملاکهایی را به عنوان الگو و تطبیق تعیین ‌کند که برگرفته از سرچشمه معارف و دانش (قرآن) است.

کلیدواژه‌ها