تعیین اهداف آموزشی برنامه درسی بر مبنای مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی درسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 گروه روانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران ، a.manzari@iauk.ac.ir

3 گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

4 گروه علوم تربیتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اهداف آموزشی برنامه درسی بر مبنای مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بود.
مواد و روش: پژوهش حاضر از نظر روش کمی از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل متخصصین درس مطالعات اجتماعی بودند که به‌صورت تصادفی تعداد 110 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن با روایی صوری و پایایی با آزمون آلفای کرونباخ 89/0 حاصل شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار SPSS24 استفاده شد.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که در بعد اعتقادی؛ شاخص صبر و تحمل با میانگین 95/4 رتبه اول، در بعد عقلانی؛ شاخص اعتقاد به خدا با میانگین و ضریب تغییرات (63/4 و 38/0) رتبه اول، در بعد شخصیتی، جهت‌گیری خدامحور با میانگین و ضریب تغییرات (38/4 و 37/0)، در بعد اخلاقی؛ احترام به خانواده شهدا با میانگین و ضریب تغییرات (09/4 و 36/0)، در بعد اجتماعی؛ توجه به حلال و حرام با میانگین و ضریب تغییرات (79/3 و 07/2) و در بعد مدیریت؛ اصلاح روش‌های غلط با میانگین و ضریب تغییرات (66/3 و 05/2) قرار دارند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت توجه به ابعاد تربیتی حاج قاسم سلیمانی و شاخص‌های آن می‌تواند مورد توجه متخصصین درس مطالعات اجتماعی قرار گیرد و توجه به این شاخص‌ها موجب جهت‌گیری‌های مطلوب به شخصیت بزرگان و قهرمانان ملی را فراهم خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها