آثار و فواید وضعی حجاب از منظر قرآن و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم قرآن و حدیث، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار، گروه معارف، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

3 استادیار، گروه علوم قرآن و حدیث، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با عنوان «تحلیل و تبیین آثار و فواید حجاب بر مبنای قرآن و روایات» و با هدف سیری تحقیقی در تحلیل آثار وضعی حجاب با شاخص قراردادن قرآن و روایات و با رهیافت تاریخی و روش کتابخانه ای و اسنادی انجام شد.
مواد و روش ها: از آنجا که منابع مورد استفاده در این تحقیق آیات قرآن، روایات و کتب مفسرین و محدثین است، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. چارچوب نظری این پژوهش بر پنج عنصر اصلی استوار است که مدل مفهومی این پژوهش را تشکیل می‌دهد. اول: بررسی مفوم حجاب و عفاف. دوم: حجاب در اموزه های دینی. سوم: آثار حجاب در قرآن و روایات. چهارم: ابعاد حجاب. پنجم: منافع و مصالح حجاب برای خانواد.
یافته ها: این پژوهش به نتایج زیر دست یافته است: ١- پوشش اسلامی عاملی برای صیانت از کرامت انسانی است. ٢- یکی از عوامل مهم سلامت اجتماع و حفظ خانواده پوشش افراد می باشد. ٣- افراد جامعه به طور طبیعی طرفدار پوشش و حجاب هستند.
نتیجه گیری: به طور کلی تأثیر پوشش افراد در ارتقاء سلامت و شکوفایی استعدادها انکارناپذیر است و بی مبالاتی جامعه نسبت به حجاب در ساحت فردی و اجتماعی اثرات مخرب دارد و البته گرایشهای اجتماعی نشان می دهد که پوشش برای افراد همچنان یک ارزش محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها