پیش بینی علائم اختلال‌های روانی بر اساس تعلقات مادی، توکل به خدا و نگرش‌های ناکارآمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. ، m.arefian۹۲@gmail.com

2 استاد، گروه روان شناسی بالینی و عضو پژوهشکده تحول علوم انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استاد، روان شناسی بالینی و عضو پژوهشکده تحول علوم انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف: نشانگان اختلال های روانی با آسیب های متعدد فردی و اجتماعی همراه است. از این رو  مطالعه حاضر با هدف پیش بینی علائم اختلال های روانی بر اساس تعلقات مادی، مراتب توکل به خدا و نگرش-های ناکارآمد انجام شد.
مواد و روش ها: شرکت کنندگان شامل 300 نفر (191 نفر زن و 109 نفر مرد) از دانشجویان دانشگاه جهرم با میانگین سنی 85/19 بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب و به وسیله چهار پرسشنامه تعلقات مادی، مراتب توکل، نگرش های ناکارآمد (DAS-40) و سیاهه کوتاه علائم بیماری (BSI-53) مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و رگرسیون استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که هرسه مؤلفه تعلقات مادی، توکل و نگرش های  ناکارآمد به صورت معنی-داری علائم اختلال های روانی را پیش بینی کردند (01/0p<)، با این تفاوت که توکل در جهت منفی و دو مؤلفه دیگر در جهت مثبت قرار داشت. تعلقات مادی شدت 7 اختلال وسواس، حساسیت بین فردی، اضطراب، خصومت-خشم، فوبیا، افکار پارانوئید و روان پریشی و توکل نیز دو اختلال جسمانی سازی و افسردگی را با توان بیشتری نسبت به دو مؤلفه دیگر پیش بینی کردند.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تعلقات مادی و توکل از قابلیت قابل قبولی در پیش-بینی علائم اختلال های روانی برخوردار است، بنابراین، توجه به این دو مؤلفه در فرایند ارزیابی، پیشگیری و درمان اختلالات روانی، موجب تسهیل هریک از این فرایندها خواهد شد.

کلیدواژه‌ها