طراحی و تبیین مدل توانمندسازی ساختاری منابع انسانی با رویکرد نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران Shakibaei.z@gmail.com

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف: توسعه شغلی و ارتقاءپذیری کارکنان نیازمند اتخاذ راهبردهایی در راستای رسالت سازمان است.کارکنان به عنوان عوامل اصلی موفقیت و توسعه یک سازمان شناخته می شوند. سازمان هایی که بتوانند در توسعه منابع انسانی خود هوشمندانه عمل کنند، بقاء خود را تضمین کرده و گام های مهمی در راستای رسالت خویش برمی دارند. مفهوم توانمندسازی ساختاری برای دستیابی به اثربخشی فردی و سازمانی از طریق سیاست ها، برنامه ها و توسعه حرفه ای منابع انسانی است. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مدل توانمندسازی ساختاری منابع انسانی در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان است.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شده است.جامعه آماری، شامل اساتید و خبرگان مطلع در حوزه مدیریت منابع انسانی، مدیریت آموزشی و مدیریت دولتی بودند که با بهره مندی از تکنیکهای هدفمند و گلوله برفی در مجموع تعداد 16 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند.داده ها به روش مصاحبه با هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختار یافته گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد.
یافته ها: بر اساس فرآیند نظریه داده بنیاد، نتایج تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد مدل توانمند سازی ساختاری منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان شامل 6 بعد اصلی،74 بعد فرعی و 201 مشخصه منجر گردید.
نتیجه گیری:بر اساس تحلیل داده ها، توانمندسازی ساختاری منابع انسانی، مقوله محوری در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان است که موجبات توسعه شغلی و بهره وری نیروی انسانی در سازمان را فراهم می کند و در این راستا راهبردهایی برای این منظور تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها