طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی با تأکید بر مردم سالاری دینی در دوره متوسطه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 دانشیار، گروه برنامه ریزی، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار، گروه جامعه شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک ایران.

چکیده

هدف: تحقیق پیش رو با هدف طراحی الگوی برنامه درسی مطلوب با تاکید بر مردم سالاری دینی در دوره متوسطه اول انجام شده است.
مواد و روش ها: روش تحقیق حاکم بر این پژوهش روش متوالی -استقرایی می باشد.. بدین منظور جهت دستیابی به الگوی مطلوب با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته، از نظرات 18 نفر از صاحب نظران تعلیم و تربیت و سایر تخصصهای مرتبط با موضوع بهره گیری شد. نمونه گیری در این بخش هدفمند بود و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. بر اساس اطلاعات به دست آمده از این بخش مؤلفه ها و عناصر مطلوب برنامه های درسی رسمی با محوریت مردم سالاری دینی برای دوره متوسطه اول استخراج گردید. برای اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی در بخش پایانی پژوهش، پس از طراحی پرسشنامه محقق ساخته و ارزیابی روایی و پایایی آن، نظرات 40 نفر از متخصصان مرتبط در مورد اعتبار درونی الگو جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی از نظر متخصصان از اعتبار درونی مطلوبی برخوردار است. از جمله ویژگی های این الگو می توان به بومی بودن، توجه به ویژگی های مخاطبان، اختصاصی بودن، علمی بودن، جامعیت الگو، جدید بودن و رویکرد فعال در آموزش اشاره کرد.
نتیجه گیری: در روش‌های تربیت مردم‌سالاری دینی تا جایی که ممکن است از روش‌های مختلف و متنوعی استفاده شود. دانش آموزان در شرایط واقعی زندگی به یادگیری بپردازند. روش‌های تربیت مردم‌سالاری دینی نیز به‌تبع آن باید به‌صورت مشارکتی و تعاملی برگزار شود و این روش‌ها نباید به همراه اجبار و تحمیل اجرا شوند.

کلیدواژه‌ها