نقش خوش‌بینی و تجربه معنوی در پیش‌بینی سلامت روانشناختی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران ، fatmhchqazrdy۳۵@gmail.com

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی درسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

5 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: سلامت زنان در ابعاد مختلف، سلامت خانواده و نهایتاً سلامت جامعه را بـه دنبـال دارد، بنابراین مطالعه حاضر باهدف نقش خوش‌بینی و تجربه معنوی در پیش‌بینی سلامت روانشناختی زنان انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه پژوهش شامل تمامی زنان شاغل در مراکز بهداشت، درمانی و سلامت منطقه 10 تهران در سال 1401 بودند (6000 هزار نفر) که با توجه به جدول کجرسی و مورگان (1971)، 360 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند؛ و به پرسش‌نامه‌های خوش‌بینی شی یر و کارور (1985)، تجارب معنوی: اندروود و ترسی (2002) و سلامت روانشناختی گلدبرگ و هیلر (۱۹۷۹) پاسخ دادند. در تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد رابطه بین خوش‌بینی (552/0- =r) و تجربه معنوی (586/0- =r) با سلامت روانشناختی منفی و معنی‌دار بود (01/0>p). همچنین خوش‌بینی و مؤلفه‌های تجربه معنوی (۸/۴۰ درصد) توانایی پیش‌بینی سلامت روانشناختی زنان را داشتند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج توجه به نقش خوش‌بینی و تجربه معنوی در پیش‌بینی سلامت روانشناختی زنان، ضروری است.

کلیدواژه‌ها