مولفه های مشاوره ی پیش از ازدواج مبتنی بر تلفیق نظریه ی بین نسلی بوئن و نظریه سازه گرای مسیر زندگی ساویکاس (مشاوره پیش از ازدواج بین نسلی سازه گرایی): یک نمونه تلفیق نظری در عمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه روان شناسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه روان شناسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی مولفه های مشاوره ازدواج مبتنی بر تعیین روند و محتوای مشاوره ازدواج بر اساس تلفیق نظریه ی بین نسلی بوئن و نظریه سازه گرای مسیر زندگی ساویکاس (مشاوره پیش از ازدواج سازه گرایی) بود.
مواد و روش ها: محیط این پژوهش کلیه ی متون در زمینه ی نظریه های مذکور بود. روش انتخاب متون به روش هدف‌مند از بین متون نظریه خانواده درمانی بین نسلی بوئن و نظریه ی مشاوره ی مسیر زندگی  ساویکاس در محدوده سال های (2013-2022) بود. ملاک تعداد متون بر اساس رعایت اصل اشباع داده بود. روش گردآوری اطلاعات مطالعه ی خط به خط متون، مبتنی بر سؤالات مرتبط با مولفه های متناسب برای مشاوره ی پیش از ازدواج در این دو نظریه بود. داده های حاصل از بررسی متون به کمک روش تحلیل محتوای مرسوم هیش و شانون (2005) تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج تحلیل محتوا نشان داد که در نظریه ی سازه گرای ساویکاس مفهوم طرح  ریزی زندگی و مفاهیم مشتق شده از آن برای منطبق شدن با مشاوره ی پیش از ازدواج مناسبند و در نظریه ی بین نسلی هفت مفهوم تمایز خود، فرافکنی خانواده، نظام عاطفی هسته ای خانواده، گسلش عاطفی، فرآیند انتقال بین نسلی و واپسروری اجتماعی برای مشاوره ی ازدواج مناسبند. سپس این مفاهیم به روش یوسفی و گل پرور (2023) برای تلفیق نظری در هم تلفیق شدند و درنهایت بر اساس مدل تلفیقی مدل مشاوره ی پیش از ازدواج طراحی شد.
نتیجه گیری: در کل با توجه به فرآیند استخراج این مدل می توان گفت به لحاظ کیفی این مدل از اعتبار برخوردار است و قابل ارزیابی در سطح طراحی یک بسته ی آموزشی و بررسی آزمایشی بر روی سازه های مرتبط با ازدواج است.

کلیدواژه‌ها