شناسایی عناصر برنامه درسی کلاس‌های چند پایه دوره‌ی ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه برنامه‌ریزی درسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه تربیت و مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، khosravi.edu@gmail.com

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه روش‌های تربیت و مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر برنامه درسی در کلاس  های چند پایه دوره ابتدایی انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و همچنین، به لحاظ نوع داده  ها، کیفی است که از روش فراترکیب دز آن استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه شامل مبانی نظری و پیشینه مرتبط پایگاه  های داده داخلی (1391-1401) و خارجی (2013-2023) بود. حجم‌نمونه به روش حذف سیستماتیک بر اساس نمودار جریان مدل پریزما و روش نمونه  گیری هدفمند بود. ابزارگردآوری داده  ها در پژوهش، اسناد کتابخانه  ای بود. به منظور محاسبه روایی چک لیست 27 موردی بر اساس مدل پریزما و برای محاسبه پایایی روش ضریب کاپای کوهن استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن ابزار بود. روش تجزیه و تحلیل داده  ها تحلیل مضمون (مضامین پایه، فراگیر و سازمان دهنده) بود.
یافته ها: یافته  ها نشان دادند که عناصر برنامه درسی کلاس‌های چند پایه دوره‌ی ابتدایی شامل منطق، هدف، محتوا، روش‌های یادگیری، معلم، مواد و منابع، فراگیر، زمان، مکان و روش‌های ارزشیابی می‌باشد.
نتیجه گیری: در نهایت بر اساس مضامین شناسایی شده، شبکه مضامین ترسیم گردید.

کلیدواژه‌ها