شناسایی ابعاد و مولفه‌های یادگیری هیبریدی در دوره دوم متوسطه آموزش‌وپرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: یادگیری هیبریدی ترکیبی از یادگیری‌های سنتی و الکترونیکی است که در آن بهترین حالت کلاس‌های حضوری و الکترونیکی توسط فراگیر انتخاب می‌شود. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد و مولفه‌های یادگیری هیبریدی در دوره دوم متوسطه آموزش‌وپرورش بود.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی از نوع سنتزپژوهی بود. جامعه پژوهش همه مقاله‌های مرتبط با یادگیری هیبریدی از سال 2010 تا الان (60 مقاله) بودند که از میان آنها تعداد 20 مقاله با روش هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با روش یادداشت‌برداری از مقاله‌ها گردآوری و با روش کدگذاری تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که یادگیری هیبریدی در دوره دوم متوسطه آموزش‌وپرورش 38 شاخص در 12 مولفه و 4 بعد داشت؛ به‌طوری که ابعاد شامل پداگوژیکی (با سه مولفه معلم، برنامه‌درسی و فراگیر)، تکنولوژیکی (با سه مولفه دانش فناوری، مهارت فناوری و نگرش فناوری)، روانشناختی (با سه مولفه هیجان، شناخت و فراشناخت) و کیفیت آموزش (با سه مولفه کیفیت درون‌داد، کیفیت فرآیند و کیفیت برون‌داد) بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به شناخت ابعاد و مولفه‌های یادگیری هیبریدی در دوره دوم متوسطه آموزش‌وپرورش، می‌توان زمینه را برای تحقق یادگیری هیبریدی در آموزش‌وپرورش از طریق بهبود و اجرای ابعاد و مولفه‌های شناسایی‌شده فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها