دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1402 

مقاله پژوهشی

پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان: نقش همجوشی شناختی و بخشش

صفحه 129-138

تکتم سادات جعفر طباطبایی؛ سمانه سادات جعفر طباطبایی


ویژگی های رفتاری اختلال شخصیت خودشیفته از نگاه روانشناسی و آموزه های اسلامی

صفحه 139-153

محسن حسن وندی؛ مهدی اکبرنژاد؛ سهراب مروتی؛ اسحق رحیمیان بوگر


مقاله پژوهشی

شناسایی علل و زمینه‌های بسترساز آسیب‌های اجتماعی مرتبط با سلامت نوجوانان حاشیه‌نشین شهر کرج

صفحه 170-181

زهره محمودی؛ طاهره سلیمان‌نژاد؛ محمد سلیمان نژاد؛ سارا اسماعیل‌زاده ساعیه؛ محسن نیازی


عملکرد خانواده و رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان

صفحه 213-228

آزاد دارابی؛ عذرا جاراللهی؛ محمد زاهدی اصل؛ ستار پروین