دوره و شماره: دوره 4، ویژه نامه - شماره پیاپی 19، اسفند 1399 
ارائه الگوی تربیت تفریحی با تاکید بر آموزه های اسلامی

صفحه 137-148

قاسم عزیززاده گرجی؛ حمید محمد قاسمی؛ محمد هادی یدالله پور


تعیین ابعاد و مولفه های سبک های اصلی کرسی های نظریه پردازی

صفحه 199-207

حسین چناری؛ رضا شعبان نژاد؛ محمد صاحب الزمانی؛ اختر جمالی


شناسایی ابعاد تشکیل دهنده بهزیستی جنسی مردان ایرانی

صفحه 208-223

کوروش قنبری؛ ابوالقاسم مهری نژاد؛ نعمت ستوده اصل؛ راهب قربانی


نقش مسئولیت های اجتماعی در الگوی رقابت پذیری بانک های ایران

صفحه 239-253

سید فرید میرنظامی؛ بهروز قاسمی؛ احمد ودادی؛ منصوره علیقلی


روان‌درمانی در فلسفه سهروردی با تأکید برعالم مثال

صفحه 262-270

فاطمه محمودوند؛ حسین فلسفی؛ عبدالرضا جمالزاده