دوره و شماره: دوره 3، شماره 5 - شماره پیاپی 13، بهمن 1398 

مقاله پژوهشی

نقش باورهای معنوی-مذهبی همسان زوج در سلامت زناشویی با میانجیگری رابطه سازنده، عشق و تعهد

صفحه 1-7

هادی سلیمی؛ موسی جاودان؛ اقبال زارعی؛ سمانه نجارپوریان


شناسایی عوامل توسعه آموزش کودکان کار با رویکرد دیمتل و تحلیل مضمون

صفحه 76-84

نفیسه سادات نبوی جعفری؛ محمد علی حسینی؛ مصطفی نیک نامی؛ نادرقلی قورچیان؛ پریوش جعفری


اثربخشی آموزش مهارت همدلی بر صمیمیت، سازگاری زناشویی و گرایش به معنویت در زنان دارای همسر معتاد

صفحه 95-103

بنفشه لطیفی؛ مریم صادقی؛ فائزه کیا دربندسری؛ سمیرا وکیلی؛ هادی هاشمی رزینی


اثربخشی درمان هیجان مدار بر مولفه های صمیمیت زناشویی زوج های دانشجو

صفحه 153-161

طیبه خواجه افضلی؛ فاطمه بهرامی؛ کورش گودرزی؛ نورعلی فرخی


طراحی مدل شایستگی کارکنان بر مبنای نوع سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 171-180

فرزانه نیازی قاضیانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سید مهدی الوانی؛ محمود البرزی


مطالعه کیفی عوامل توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس ایران

صفحه 195-211

امیر شیرازی نژاد؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ بدری شاه طالبی حسین آبادی


ارائه الگوی آموزش تعامل با مشتریان بارویکرد نظری داده بنیاد

صفحه 212-227

محبوبه شاطری؛ یلدا دلگشایی؛ محمد نقی ایمانی؛ عباس خورشیدی


ارائه الگوی دانشگاه کارآفرین برای دانشگاه آزاد اسلامی (مورد مطالعه شهر تهران)

صفحه 228-237

لیلا سید موسوی؛ مهدی شریعتمداری؛ فاطمه حمیدی فر؛ پرستو خسروی؛ بهارک شیرزادکبریا


طراحی الگوی ساختار سازمانی تعاملات فرهنگی- ورزشی موسسه اکو

صفحه 284-296

احمد اسدزاده گلجاهی؛ سید حمید سجادی هزاوه؛ فریده اشرف گنجویی


بایسته ها و آسیب شناسی تبعات واکنش های رسمی در قبال انحرافات اجتماعی

صفحه 325-332

بهنام نیکو؛ اسماعیل عبدالهی؛ محمدرضا گودرزی؛ احمد میرزایی