دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، دی 1397 
طراحی الگوی وصول مطالبات معوق بانکی (مطالعه موردی بانک سپه جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 114-122

افشین گودرزی؛ محمود رضایی زاده؛ ماشااله ولیخانی؛ علیرضا شیروانی جوزدانی