اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول : دکتر عباس شیراوژن
سردبیر : محمد حسین صادقیان

 

اعضای هیأت تحریریه :
دکتر محمد حسین صادقیان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مریم بختیاری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر افضل شمسی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مصطفی قانعی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدحسین آیتی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مهدی محقق عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمدحسین نیکنام عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سیامک طهماسبی  عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر مونا زینالو عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمود مطهری نیا عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سعید ناطقی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمد واسعی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر امین ترابی پور عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 جواد باقری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 

اعضای شورای سیاست گذاری :
دکتر محمد حسین صادقیان
دکتر سیامک طهماسبی
دکتر محمد جواد باقری
دکتر احد بنار
دکتر حامد مصلحی
دکتر حسین همتی
دکتر مجید محمدیان
حجت الاسلام دکتر علی اصغر رکوفیان
حجت الاسلام دکتر حاج آقا هاشمی

مدیر مسئول

دکتر عباس شیراوژن

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت

aaaaagmail.com

سردبیر

دکتر محمد حسین صادقیان

استادیار پزشکی قانونی
گروه پزشکی قانونی دانشکده پزشکی
بیمارستان یاس,بیمارستان شریعتی,بیمارستان آرش
مرکز تحقیقات مسمومیت ها
دانشگاه علوم پزشکی تهران

msadeghiansina.tums.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر احد بنار

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت

ahadbanargmail.com

کارشناس نشریه

مرضیه صدری

دانشگاه

mis.sadri63gmail.com